Audyt projektów unijnych

Audyt projektów unijnych

Celem audytu unijnego przeprowadzanego przez zespół EXPLANO POLSKA jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości związanych z rozliczeniem otrzymanej dotacji. Każdy błąd może nieść za sobą poważne konsekwencje takie jak zwrot otrzymanej dotacji wraz z odsetkami oraz wykluczenie z ubiegania się o  dotacje w kolejnych latach.

Najczęstsze nieprawidłowości:

  • brak wydzielonej ewidencji księgowej dla projektu lub błędnie prowadzona ewidencja
  • pokrywanie z zaliczki kosztów niekwalifikowanych
  • nieterminowe lub błędne rozliczenie się z otrzymanych transz zaliczki
  • nieprawidłowe przepływy finansowe między kontami projektowymi a kontami firmowymi
  • błędy w procedurze wyboru dostawców usług, towarów i robót budowlanych
  • brak zakładanych wskaźników produktu i rezultatu lub dokumentacji je potwierdzającej

Do kogo kierowana jest usługa audytu unijnego?

Oferta przeznaczona jest przede wszystkim dla firm, które posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające na przeprowadzenie rozliczenia dotacji we własnym zakresie. Audyt unijny służy potwierdzeniu prawidłowości procedur ustalonych w projekcie, weryfikacji przez podmiot zewnętrzny opracowanych przez siebie dokumentów i / lub przygotowaniu projektu do kontroli ze strony Instytucji Wdrażających.

Z kolei Klientom, którzy nie posiadają wystarczających umiejętności do samodzielnego rozliczenia dotacji lub planują ograniczyć zaangażowanie swojego zespołu w tym zakresie, oferujemy kompleksowe rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych.

Więcej informacji o usłudze znajdziesz w zakładce Rozliczenie dotacji.