Wydarzenia

Wydarzenia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dofinansowanie będzie udzielane na projekty dotyczące:

·         uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

·         realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
 
Poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 mln PLN.
 
Budżet konkursu to 45 560 000 PLN.
 
Projekty można składać do 28 grudnia 2017r.