Wydarzenia

Wydarzenia

Narodowe Centrum Badań I Rozwoju ogłosiło 2 konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: dla małych i średnich przedsiębiorstw spoza woj. mazowieckiego – 2 mln PLN, dla MŚP w woj. mazowieckim – 5 mln PLN, dla dużych przedsiębiorstw - 12 mln PLN.

Poziom dofinansowania wynosi od 50 do 80% w przypadku realizacji badań przemysłowych oraz od 25 do 60% w przypadku realizacji prac rozwojowych. W ramach projektów B+R kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są koszty operacyjne prowadzonych badań, takie jak wynagrodzenia personelu badawczego, amortyzacja aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych służących celom badawczym w zakresie niezbędnym i przez okres realizacji projektu, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty podwykonawstwa prac badawczych oraz koszty ogólne.

Budżet konkursu wynosi 1 mld PLN dla przedsiębiorstw MŚP oraz 400 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw.

Konkurs twa do 30 czerwca 2017r.